Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15) Dječji vrtić „Botinec“ omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Dječji vrtić “Botinec”, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:
1. putem službene web stranice Vrtića:

 • informacije o ustroju i radu Vrtića
 • informacije o lokacijama i kontaktima
 • informacije o zaposlenicima (osim osobnih podataka zaštićenih zakonom)
 • informacije o izvorima financiranja Vrtića
 • informacije o načinu i pravilima upisa djece predškolske dobi 
 • informacije o programima
 • informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića
 • informacije o provođenju postupka javne nabave (sukladno Zakonu o javnoj nabavi)
 • informacije o zapošljavanju 
 • najava aktivnosti i događanja

2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup    informacijama
3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.
 
Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:
1. Pisanim putem

 • na poštansku adresu Vrtića: Dječji vrtić “Botinec“, Zlatarova zlata 67, 10020 Zagreb
 • putem elektroničke pošte: vrtic-botinec@zagreb.hr
 •  telefaksom na sljedeći broj: 01 6545-339

 
2. Usmenim putem

 • telefonom na sljedeći broj: 01 6545-905, svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 13:00 sati
 • osobno na zapisnik kod tajnice Dječjeg vrtića „Botinec“, svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 13:00 sati.

Dopuna i ispravak informacije:
Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dobivanja informacije.

Ponovna uporaba informacija:

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
 
Naknada za pristup informacijama:
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija određuje se prema kriterijima iz čl. 19. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama

 

 

 

 

 

 
 


© 2014 Vrtić Botinec. Sva prava pridržana.