Projekt Grada Zagreba "Korak u dječji vrtić - za dobrobit djeteta i razvoj potencijala - KUĆICA"

Kratki opis projekta:

Projekt će se provoditi kroz aktivnosti koje uključuju provedbu i subvencioniranje cjelodnevnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 64 djece pripadnika ciljne skupine u 31 dječjem vrtiću Grada Zagreba. Aktivnostima Projekta osigurat će se rad s djecom pripadnicima ciljne skupine i materijalni uvjeti boravka djece koji uključuju prehranu, održavanje prostorija, nabavu opreme, namještaja i sitnog materijala. Po završetku provedbe projektnih aktivnosti, nastavit će se s provedbom istih, a koje će biti financirane iz Proračuna Grada Zagreba.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta jest povećanje sudjelovanja djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Pružanjem podrške uključivanja djece iz navedenih skupina u 31 dječjem vrtiću Grada Zagreba povećat će se broj djece koja sudjeluju u predškolskim programima te se očekuje da će se kroz provedbu aktivnosti pridonijeti njihovom razvoju, ispuniti individualne dječje potrebe te postaviti  temelje za usvajanje jezika, uspješno cjeloživotno učenje, socijalnu integraciju i osobni razvoj.

Kontakt za više informacija:
snjezana.bacic@zagreb.hr


Podaci o projektu na stranicama Grada Zagreba:

https://www.zagreb.hr/korak-u-djecji-vrtic-za-dobrobit-djeteta-i-razvoj-/173346
© 2014 Vrtić Botinec. Sva prava pridržana.